Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

the-one8
1674 389d
the-one8
9848 ea1a
Reposted fromlittlefool littlefool viawisniowysad wisniowysad
the-one8
3675 9ccb
Reposted fromolass olass viawisniowysad wisniowysad
6015 9c58
Reposted fromrainbowleos rainbowleos viakatalama katalama
the-one8

June 10 2015

the-one8
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaMerrry98 Merrry98
the-one8
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoniewszystko toniewszystko
2035 afc0

Courtney Love & Kurt Cobain on their wedding day, 1992.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaMerrry98 Merrry98
8043 5bd7 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viarealytruth realytruth
the-one8
7822 72de
7324 f44f 500
Reposted fromcosmostar cosmostar viamoreorless moreorless
the-one8
3221 f84e
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamoreorless moreorless
the-one8
5065 24e1
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viatedibea tedibea
5845 1c5b
Reposted fromfakinszit fakinszit viadarja- darja-
2035 afc0

Courtney Love & Kurt Cobain on their wedding day, 1992.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaMerrry98 Merrry98
the-one8
7822 72de

June 09 2015

the-one8
Pozbierać się jest dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— Suzanne Collins
Reposted frominpassing inpassing viaalliwantisyou alliwantisyou
the-one8
8178 076a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialovesweets lovesweets
the-one8
7902 e2a8 500
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl